Kapital Okuma Kılavuzu / Alaattin Bilgi

Kapital Okuma KılavuzuKapital Okuma Kılavuzu

Kapital Okuma Kılavuzu’ndan…

Ka­pi­tal’de sa­vu­nu­lan te­ori­le­rin, hem İn­gi­liz, hem Ame­ri­kan ba­sı­nın­da sü­rek­li ola­rak sö­zü edil­di­ği­ni, kâh sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı­ğı­nı, kâh sa­vu­nul­du­ğu­nu; yo­rum­lan­dı­ğı­nı, yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı kay­de­den En­gels, el­de­ki İn­gi­liz­ce basımın ne­re­dey­se yir­mi yıl son­ra ya­yın­lan­ma­sı­nın önem­li bir ge­cik­me ol­du­ğu­nu söy­ler.

Çe­vi­ri işi­ni ön­ce, ki­tap­la her­kes­ten faz­la ya­kın­lı­ğı bu­lu­nan Mr. Sa­mu­el Mo­ore üs­len­miş an­cak, Mr. Mo­ore’un iş­le­ri, çe­vi­ri­yi ar­zu edi­len hız­la bi­tir­me­si­ne en­gel olun­ca, Marx’ın kü­çük kı­zı Ele­anor’un eşi Dr. Ave­ling üst­len­miş ve böy­le­ce bi­rin­ci cil­din çe­vi­ri­si adı ge­çen kim­se­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Ay­rı­ca Mrs. Ave­ling, İn­gi­liz ya­zar­la­rı ile Ma­vi Ki­tap­lar’dan (Blue Bo­oks) ya­pı­lan ak­tar­ma­la­rı, ori­ji­nal me­tin­ler­den çı­kar­ta­rak dü­zen­len­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­muş­tur.

En­gels, bü­tün bi­lim­ler­de ve özel­lik­le gün­lük ha­yat­la iç içe olan eko­no­mi-po­li­tik bi­li­min­de tek­nik te­rim­le­rin yer­li ye­rin­de kul­la­nıl­ma­sı ko­nu­sun­da ol­duk­ça uzun bir pa­rag­raf ha­lin­de du­rur: “Bir bi­li­min her yö­nü, bu bi­li­min tek­nik te­rim­le­rin­de bir dev­rim içe­rir. He­men he­men her yir­mi yıl­da bir, ter­mi­no­lo­ji­si­nin tü­mü kök­lü ola­rak de­ği­şen ve bir di­zi fark­lı ad­lar al­ma­mış tek bir or­ga­nik bi­le­şim bul­ma­nı­zın zor ol­du­ğu kim­ya bi­li­min­de, bu en iyi bi­çim­de gö­rü­lür. Eko­no­mi-po­li­tik, ge­nel­lik­le, ti­ca­ret ve sa­na­yi ya­şa­mı­nın te­rim­le­ri­ni ol­duk­la­rı gi­bi al­mak­la ve bun­lar­la iş gör­mek­le ye­tin­miş, böy­le ya­pa­rak, bu te­rim­le­rin ifa­de et­tik­le­ri dar çer­çe­ve içe­ri­sin­de ken­di­si­ni hap­set­ti­ği­ni ta­ma­men göz­den ka­çır­mış­tır.” Pra­tik­te­ki bu du­ru­mun, emek­çi­nin ka­pi­ta­lis­te sağ­la­dı­ğı ürü­nün, kar­şı­lı­ğı öden­me­miş kı­sım­la­rı olan kâr ile ran­tın ger­çek an­lam­la­rı bi­lin­di­ği hal­de, İn­gi­liz kla­sik eko­no­mi-po­li­ti­ği bu kı­sım­la­rı (Marx bu­na, ar­tı-ürün di­yor) bir bü­tün ola­rak ele alıp in­ce­le­me­di­ği için, bu­nun ne kay­na­ğı­nı, ne ni­te­li­ği­ni, ne de içer­di­ği de­ğe­rin da­ha son­ra­ki bö­lü­şü­mü­nü dü­zen­le­yen ya­sa­lar üze­rin­de açık bir kav­ra­yı­şa ula­şa­ma­mış­tır.

Da­ha son­ra En­gels, ya­za­rın baş­ka kay­nak­lar­dan ak­tar­ma­lar ya­par­ken uy­gu­la­dı­ğı yön­te­me de­ği­nir ve İn­gi­liz­ce çe­vi­ri­nin ya­pı­tın yal­nız­ca bi­rin­ci ki­ta­bı (cil­di) kap­sa­dı­ğı­nı ve bu ilk ki­ta­bın, “ge­niş öl­çü­de ken­di ba­şı­na bir bü­tün ol­du­ğu­na ve yir­mi yıl­dır ba­ğım­sız bir ya­pıt ola­rak ka­bul edil­di­ği­ne,” işa­ret eder. İkin­ci ve üçün­cü cilt­le­rin Al­man­ca­la­rı­nın ya­yın­lan­dı­ğı za­man İn­gi­liz­ce basımını ha­zır­la­ma­yı

LİNK

 

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir