Çıplak Maymun / Desmond Morris
Antropoloji/ 22 Mayıs 2020

Çıplak Maymun Çıplak Maymun’dan… HAYVANAT bahçesinde bir kafes, üzerinde şöyle bir yazı: “Bu hayvan, bilim için yenidir.” Kafesin içinde küçük bir sincap var. Ayakları siyah renkte bir sincap; Afrika’dan gelme. Şimdiye kadar bu kıtada kara ayaklı bir sincaba rastlanmış değildi. Bu sincap üzerinde kimse bir şey bilmemektedir, adı da yoktur. Ani bir meydan okuma demektir bu bir zoolog için. Bu sincabın yaşayışında ne olmuş da, onu böyle başkalarına benzemez bir yaratık haline getirmiş? Nedir onu daha önceden bilinen, tanımlanmış öteki üç yüz altmış altı sincap türünden ayıran? Nasıl olmuşsa olmuş, sincap familyasının gelişimi sırasında belirli bir noktada bu hayvanın ataları, soydaşlarından ayrılarak bağımsız bir toplum kurmuş ve kendi aralarında üremişlerdir. Acaba çevrelerinde ne vardı ki, onların böyle bir kenara çekilip yeni bir hayat şekli geliştirmelerine yol açtı? Bu eğilim başlangıçta mütevazı bir biçimde kendini göstermiş olmalıydı. Herhangi bir bölgedeki bir sincap topluluğu küçük birtakım değişikliklere uğrar ve belirli bir yerin koşullarının kendisine daha uygun geldiğini görür. Bu aşamada daha yakınlarındaki akrabalarıyla çiftleşmek olanağına sahiptirler. Bu yeni tip sincaplar, yaşadıkları bölge içerisinde ufak bir üstünlük kazanmış, ama yine de her zaman asıl gövdeye bağlanabilecek bir dal olarak kalmışlardır. Ne var ki, zaman geçtikçe bu yeni sincaplar, çevrelerinin koşullarına daha çok uyarlarsa…

İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve Baskı / Bronislaw Malinowski
Antropoloji/ 16 Ocak 2019

İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve Baskı İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve Baskı’dan… Böylece toplumbilimci, kompleks sorununun salt psikolojik olmadığını, bununla birlikte iki toplumbilimsel başlığı da içerdiğini sanıyor; aile etkilerinin toplumsal niteliğini ortaya çıkaran bir giriş ve bu kompleksin toplum için taşıdığı sonuçların analizini içeren bir sonuç. Birinci sorun — Aile yaşamı insanın anlayışı üzerine bu denli derin ve kesin etki yaptığına göre, bizim de ona şimdiye değin psikanalizin verdiği dikkatten daha fazlasını vermemiz yerinde olur. Yalnız ne var ki, aile tüm toplumlarda aynı değil. Ailenin kuruluşu, bir halkın gelişme derecesine ve uygarlığının niteliğine bağlı olarak büyük çeşitlilikler gösterir ve bir toplum içindeki ayrı toplumsal tabakalar içinde de ayrımlar gösterir. Antropologlar arasında günümüzdeki gözde kuramlara göre aile, cinsel ve ekonomik komünizm üzerine kurulu ilkel yaşamdan günümüzde sunduğu son biçime; tekeşli evlilik ve patria potestas (erkek egemenliği) üzerine kurulu bireysel aileye, «grup evliliği» üzerine kurulu «grup ailesine», «Punalua evliliği» üzerine kurulu «kan akrabalığı ailesi» ne, «Büyük-Aile»ye ve klan akrabalığı ailesine değin insanlığın gelişimi sırasında çok büyük değişimlere uğradı. İçinde birkaç olgunun varsayımına karıştığı bu antropolojik yapılardan sonuçlar çıkarıldı. Ama şurası gerçek ki, ailenin kuruluşu konusu, günümüzde çok çeşitlemeler gösteren ilkeller arasında da gözlenebilir. Önce ataerkilliğin çeşitli biçimlerini üreten ve çeşitli güç dağılımlarını babaya veren…