İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve Baskı / Bronislaw Malinowski
Antropoloji/ 16 Ocak 2019

İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve Baskı İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve Baskı’dan… Böylece toplumbilimci, kompleks sorununun salt psikolojik olmadığını, bununla birlikte iki toplumbilimsel başlığı da içerdiğini sanıyor; aile etkilerinin toplumsal niteliğini ortaya çıkaran bir giriş ve bu kompleksin toplum için taşıdığı sonuçların analizini içeren bir sonuç. Birinci sorun — Aile yaşamı insanın anlayışı üzerine bu denli derin ve kesin etki yaptığına göre, bizim de ona şimdiye değin psikanalizin verdiği dikkatten daha fazlasını vermemiz yerinde olur. Yalnız ne var ki, aile tüm toplumlarda aynı değil. Ailenin kuruluşu, bir halkın gelişme derecesine ve uygarlığının niteliğine bağlı olarak büyük çeşitlilikler gösterir ve bir toplum içindeki ayrı toplumsal tabakalar içinde de ayrımlar gösterir. Antropologlar arasında günümüzdeki gözde kuramlara göre aile, cinsel ve ekonomik komünizm üzerine kurulu ilkel yaşamdan günümüzde sunduğu son biçime; tekeşli evlilik ve patria potestas (erkek egemenliği) üzerine kurulu bireysel aileye, «grup evliliği» üzerine kurulu «grup ailesine», «Punalua evliliği» üzerine kurulu «kan akrabalığı ailesi» ne, «Büyük-Aile»ye ve klan akrabalığı ailesine değin insanlığın gelişimi sırasında çok büyük değişimlere uğradı. İçinde birkaç olgunun varsayımına karıştığı bu antropolojik yapılardan sonuçlar çıkarıldı. Ama şurası gerçek ki, ailenin kuruluşu konusu, günümüzde çok çeşitlemeler gösteren ilkeller arasında da gözlenebilir. Önce ataerkilliğin çeşitli biçimlerini üreten ve çeşitli güç dağılımlarını babaya veren…